RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ – KÖZÖSSÉGI MÉDIA OLDALAINKON ZAJLÓ JÁTÉKAINKHOZ

Részvételi feltételek és adatkezelési tájékoztató – közösségi média oldalainkon zajló játékainkhoz

Hethland Kft. 2019.december 1. Vasárnap 12 perc

„Regisztrálj/Kommentelj/Lájkolj/Posztolj és nyerj” játékok – Érvényes: 2019. decembertől

Részvételi feltételek

1.Rész

Általános feltételek

A Promóció szervezője a HETHLAND Turisztikai és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1.1. (székhely: 6723 Szeged, Szent László u. 20., bejegyző cégbíróság neve: Szegedi Törvényszék Cégbírósága, cégjegyzékszám: 06-09-020769, adószáma: 24789042-2-06 e-mail címe: zamardi@hethland.com) (továbbiakban: „Szervező”) országos, „”Regisztrálj/Kommentelj/Lájkolj/Posztolj és nyerj” című játékot szervez (továbbiakban: „Játék”) az alábbi részvételi-, és adatvédelmi szabályzatban (továbbiakban együttesen: „Részvételi szabályzat”) ismertetett feltételek szerint.

    1. A jelen Részvételi szabályzat tartalmazza a Játékban történő részvétel feltételeit és módját, valamint a Szervező és a résztvevő jogait és kötelezettségeit. A részvételen keresztül létrejövő szerződés elektronikusan létrejövő szerződés, arra a magyar jog rendelkezései irányadók, továbbá írásban kötött szerződésnek minősül, azt a Szervező nem iktatja, az kinyomtatható, lementhető és letölthető. A részvétel során előforduló adatbeviteli hibák javíthatók. Jelen Részvételi szabályzat a Játék teljes időtartama alatt – 2019. december 1-től folyamatosan elérhető a Szervező alábbi webcímen: https://hethland.hu/wp-content/uploads/2019/04/aszf-es-hazirend.pdf.

A tárhelyszolgáltató neve: Dotroll Kft., címe: 1148 Budapest, Fogarasi út 3-5 elektronikus levelezési címe: support@dotroll.com

1.3. A Játékban való részvétel feltétele a jelen részvételi feltételekben rögzített szabályok és adatvédelmi tájékoztatók elfogadása.

1.4. A Facebook és/vagy Instagram felületek üzemeltetői nem vesznek részt a szervezésben és a Játék lebonyolításában, így nem vonhatók felelősségre azzal kapcsolatban.

1.5. A Játék időtartama – amennyiben azt a Szervező a promóció felhívásában másképp nem jelöli – az aktuális kép, felhívás Facebook Üzenőfalon vagy Instagram Hírfolyamban történő megjelenésétől a posztban megjelölt időpontig tart.

1.6. A Szervezőnek – kivételesen indokolt esetben – joga van a részvételi feltételek megváltoztatására, illetve a promóció megszakítására vagy lezárására. A Szervező ezt a jogát különösen akkor gyakorolja, ha a promóció megfelelő végrehajtása nem garantálható műszaki (pl. a számítógép rendszerben levő vírusok, vagy a hardverek és a szoftverek manipulációja vagy hibája), vagy előre nem látható jogi okok miatt (pl.: jogszabályváltozás, joggyakorlat változása). Abban az esetben, ha a promóció ilyen lezárását egy résztvevő magatartása okozza, a Szervező jogosult ettől a személytől kártérítésként követelni az őt ért károk vagy veszteségek megtérítését.

1.7. A promóció struktúrája a közösségi oldalakon: A résztvevők a facebook.com/zamardihethland/ facebook.com/hethlandfishfacebook.com/hethlandfeeder/ üzenőfalán az instagram.com/hethland, vagy az instagram.com/hethlandzamardi Instagram hírfolyamán található kép – melynek leírásában is olvasható a feladat – alatt klikkelnek a „Tetszik” gombokra, ha a játék úgy kívánja, válaszolnak „Hozzászólásban” is, vagy adott hashtag használatával képeket posztolnak. A fenti magatartást megvalósító résztvevő közül kerül kisorsolásra egyetlen nyertes közjegyző jelenlétében. (Helyes válasz nem feltétele a promócióban való részvételnek.)

2. Rész

A részvétel előfeltételei

2.1. Minden olyan, Magyarországon lakóhellyel rendelkező 18. életévét betöltött természetes vagy Magyarországon székhellyel rendelkező jogi személy részt vehet a Játékban. A Hethland Kft. alkalmazottait és azok rokonait kizárjuk a részvételből. Kizárólag www.facebook.com/zamardihethland/ www.facebook.com/hethlandfishwww.facebook.com/hethlandfeeder/ www.instagram.com/hethland / www.instagram.com/hethlandzamardi/ oldal követői vehetnek részt a Játékban.

2.2. A részvétel csak a promóció leírásában (Üzenőfali posztban) meghatározott időtartamon belül lehetséges.

3. Rész

Díj

3.1. A díj odaítélése az Általános feltételek 1.7. pontjában megadott leírásában ismertetett módon történik. Az egyetlen nyertes az aktuális posztban megjelölt terméket/termékeket/szolgáltatást/szolgáltatásokat nyeri, melyet postai úton, vagy futárszolgálat segítségével juttatunk el a címzetthez, a nyertes által a kapcsolatfelvételt követően megjelölt címre.

3.2. A kisorsolt nyertes neve nem kerül közzétételre a 

www.facebook.com/hethlandfish

www.facebook.com/hethland

www.facebook.com/hethlandfeeder

www.instagram.com/hethlandwww.instagram.com/hethlandzamardi oldalon. A nyertest privát e-mail üzenetben értesítjük és hozzászólása alatt jelezzük kapcsolatfelvételi szándékunkat.

3.3. Készpénzkifizetés, a díjak kicserélése vagy harmadik személyre való átruházása nem lehetséges.

3.4. Amennyiben a nyertes nem jelentkezik 30 napon belül nyereményéért, úgy annak átvételi jogát elveszíti és a nyeremény nem kerül odaítélésre.

4. Rész

Felelősség

4.1. Az érvényes jogszabályok keretein belül kizárunk minden, a Hethland Kft. ellen irányuló és a promócióval kapcsolatos kárigényt azon esetek kivételével, amikor a szervező szándékosan vagy vétkes gondatlanságból megszegte kötelezettségeit.

4.2. Ezenkívül a szervező jogszabály által megengedett mértékig nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyek felmerülhetnek abban az esetben, ha annak a webhelynek a hozzáférhetősége, ahol a promóció zajlik, romlik olyan műszaki zavarok miatt, amelyek nem befolyásolhatók, vagy vis maior, vagy a promóció webhelye ellen irányuló, harmadik felek által indított támadások miatt. A szervező mindent megtesz annak érdekében, hogy biztosítsa a promóció helyet adó webhely megbízhatóságát és működőképességét. Ezenkívül a szervező a jogszabály által megengedett mértékig nem vállal felelősséget azért sem, hogy a promóciónak helyet adó webhely megfelelően működik majd a résztvevő számítógépén.

5. Rész

Adatvédelem

5.1. A Hethland Kft. az EU 2016/679. számú általános adatvédelmi rendeletének („General DataProtectionRegulation”) tekintetében garantálja a hatályos jogszabályi rendelkezések betartását.

5.2. A személyes adatok adatkezelőjének (jelen szabályzat 5. részében, mint adatkezelő) elérhetősége:

Hethland Kft.

6727 Szeged, Lőwy Sándor u. 33/B.

Tel: 06-30-732-9563

Email: zamardi@hethland.hu

5.3. A személyes adatok kezelésében érintett minden olyan természetes személy (jelen szabályzat 5. részében, mint érintett) aki a promóció során a nevét, email címét, telefonszámát és Facebook és/vagy Instagram felhasználónevét (a kezelt személyes adatok köre) a promóciós felületen, Facebook vagy Instagram felületeken keresztül, vagy közvetlenül emailben az adatkezelőnek önkéntesen megadja.

5.4. A fent említett személyes adatok kezelésének jogalapja az adatkezelő és a résztvevő között létrejött szerződés teljesítése, ahol az adatkezelő szolgáltatása a promócióban való részvétel és azon keresztül a díj megszerzésére vonatkozó esély biztosítása (szerencseszerződés), az érintett szolgáltatása pedig a a facebook.com/hethland vagy facebook.com/hethlandfish vagy facebook.com/hethlandfeeder üzenőfalán az instagram.com/hethland, vagy az instagram.com/hethlandzamardi Instagram hírfolyamán található kép alatti „Tetszik” gombokra kattintás, illetve ha a játék úgy kívánja, „Hozzászólásban” válasz megadása, vagy adott hashtag használatával képeket posztolása és megosztása. Az adatok kezelésének célja a promóció lebonyolításához szükséges logisztikai tevékenységek elvégzése (pl.: díj, minta termékek kiszállítása).

5.5. Az érintettnek joga van az adatkezelő által kezelt személyes adataihoz hozzáférni, törölni, helyesbíteni, korlátozni. Joga van továbbá az adathordozhatósághoz és a tiltakozáshoz. Az ehhez való jogainak érvényesítését postai úton a  Hethland Kft., 6727 Szeged, Lőwy Sándor u. 33/B címen, vagy elektronikus úton, az zamardi@hethland.hu e-mail címen teheti meg.

5.6. Az adatkezelő a fent említett személyes adatokat mindaddig kezeli, amíg azok kezelése a promóció lebonyolításához szükséges. Ezután a díj odaítélésétől számított legfeljebb öt évig az adatkezelő jogos érdeke alapján csak azokat az adatokat tarthatja meg, amelyek lehetséges jogi igényekkel való védelme érdekében szükségesek, valamint azokat, amelyek jogszabályi kötelezettségeinek teljesítéséhez szükségesek, annyi ideig, amennyit a vonatkozó jogszabály előír.

5.7. Az adatkezelő jogosult személyes adatokat átadni adatfeldolgozó harmadik feleknek (jelen szabályzat 5. részében, mint címzett), amennyiben ez a promóció lebonyolításához, a nyeremények és minta termékek átadásához vagy leszállításához szükséges.

5.8. A személyes adatok címzettjeinek kategóriái: az adatkezelővel szerződésben álló marketing ügynökségek, tárhely szolgáltatók, futár és postaszolgálatok. Az adatkezelő kijelenti, hogy valamennyi tevékenysége során csak olyan partnereket vesz igénybe, akik mindenkor megfelelnek a hatályos adatvédelmi jogszabályi rendelkezések által elvárt, illetve támasztott követelményeknek.

5.9. Az adatkezelő kijelenti, hogy megfelelő biztonsági intézkedéseket hozott annak érdekében,

hogy a személyes adatok védje a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás,

nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és

sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás

ellen. Az adatkezelő a szervezeti és technikai lehetőségekhez képest mindent megtesz annak

érdekében, hogy adatfeldolgozói is megfelelő adatbiztonsági intézkedéseket tegyenek, amikor

az érinttet személyes adataival dolgoznak.

5.10. Amennyiben az érintett szerint az adatkezelő megsértette valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítette valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság

Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e-mail:

ugyfelszolgalat@naih.hu).

5.11. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és

jogalapját nem érintő módon módosítsa. A promóciós felület módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.

6. Rész

Az ÁSZF részleges érvénytelensége

6.1. Abban az esetben, ha a jelen Részvételi szabályzat egyes rendelkezései érvénytelenné válnak, vagy ha valamilyen szabályozási hiány keletkezik, ez nem érinti a fennmaradó rendelkezések érvényességét. Az érvénytelen vagy hiányzó rendelkezést olyan előírással kell helyettesíteni, amely a legközelebb áll a szerződés eredeti céljához és megfelel a jogszabályi előírásoknak is.

7. Rész

Illetékesség helye/irányadó jog

7.1. Viták felmerülése esetén a magyar jog az irányadó, és a magyar bíróságok rendelkeznek kizárólagos illetékességgel a jogviták elbírálására.

7.2. Abban az esetben, ha a résztvevő külföldi lakóhelyre költözik a Játékban való részvételét követően (vagy utóbb külföldre helyezi át székhelyét), úgy a továbbiakban nem jogosult a Játékban való részvételre, korábbi esetleges igényei elbírálására pedig a magyar jog lesz az irányadó, az illetékességet pedig korábbi magyarországi lakcíme (székhelye) fogja megállapítani.

8. Rész

PANASZOK KEZELÉSE, INFORMÁCIÓ „Regisztrálj/Kommentelj/Lájkolj/Posztolj és nyerj” játékokról

8.1. A Játék lebonyolításával kapcsolatos panaszairól az alábbi elérhetőségeken keresztül egyeztethet:

Telefonszám: +36-30-732-9563,

Internetes cím: www.hethland.hu

E-mailes elérhetőség: zamardi@hethland.hu

Ügyfélfogadási idő: munkanapokon 08:00-16:30 között

8.2. Ha e-mailen keresztül fordul hozzánk, panaszának leírása mellett kérjük, adja meg a kapcsolattartó nevét és telefonszámát is. Panaszának kézhezvétele után minél hamarabb, de maximum 3 munkanapon belül kapcsolatba lépünk Önnel, és leírjuk panaszának kezelésére vonatkozó javaslatunkat. Megteszünk minden tőlünk telhetőt panaszának a kézhezvételétől számított 28 (huszonnyolc) naptári napon belül történő megoldása érdekében.

8.3. A „Regisztrálj/Kommentelj/Lájkolj/Posztolj és nyerj” játékokkal kapcsolatos részletes információk a https://hethland.hu/wp-content/uploads/2019/04/aszf-es-hazirend.pdf webcímen is elérhetők.

8.4. A résztvevők a felhívással kapcsolatban további információt a Hethland Kft. ügyfélszolgálatának email címén (zamardi@hethland.hu) kérhet a felhívás időtartama alatt.

8.5. A résztvevő jogosult a jelen Részvételi szabályzat alapján létrejött szerződésből eredő jogvitájával bírósághoz, illetőleg a saját lakóhelye szerint illetékes, vagy a fővárosi kereskedelmi és iparkamara mellett működő Csongrád Megyei Békéltető Testület fordulni, melynek elérhetősége a következő: Címe 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.., Telefon:  +36-62/554-250/118, Fax: +36-62/426-149, E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu; Honlap: http://www.bekeltetes-csongrad.hu/

8.6. Amennyiben a panasz kezelésével a résztvevő nem ért egyet, a lakóhelye szerinti járási hivatalhoz is fordulhat – az egyes megyeszékhelyek szerinti járási hivatalok elérhetőségeiről a következő linken tájékozódhat: http://jarasinfo.gov.hu/

8.7. A Szervező az esetleges fogyasztói jogviták rendezése érdekében a békéltető testületi eljárást igénybe veszi. A Szervezőt a békéltető testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli.

Frissítve: 2019. december

Hethland Kft.